Drama festival February 2016

Hi,
The attached are the pictures we captured from the festivals we had last week. The pictures show our pupils performing and the head of drama in the sub county releasing the result.
Regards
Evans
RACHUONYO SOUTH FESTIVALS 001 RACHUONYO SOUTH FESTIVALS 004 RACHUONYO SOUTH FESTIVALS 005 RACHUONYO SOUTH FESTIVALS 006

 

Annual meeting 2016 Documents and supplements

Here are the documents for the annual meeting:
Proposed change to bylaws
P&L 2015 budget 2016
Proposed board 2016
Balance sheet for 2015
Newsletter 74
Annual report 2015

 

SUPPLEMENT: Revised budget and auditors´report

In the Association´s annual meeting on 2016-04-16 it was decided that the board should investigate if the monthly payments to the Foundation could be increased above the SEK 50 000 stated in the revised budget for 2016.  After reviewing the matter with the Foundation, the Association´s board decided in its meeting on 2016-06-07 to revise the budget for 2016.  The Association thus intends to pay SEK 55 000 per month, corresponding to SEK 660 000 total for 2016.  In the period January to April (included), as a consequence of this decision, the Association already paid SEK 250 000 and so the total payment to the Foundation for 2016 will amount to SEK 660 000.

The increased payment for 2016 isn’t based on expectations of any essential increase in future income but rather on the possibility to draw temporarily from the Association´s assets.  The Foundation in turn has committed to immediately initiate savings in the schools activities, primarily on the school lunches and admission of new children to the preschool class. 

In the fall the board will issue a periodized budget for 2017.

 A revised budget for the Association including monthly payments to the Foundation of SEK 55 000 is enclosed hereto.  In addition to the budget there are payments for special purposes as decided by the board.

In the annual meeting no auditors’ report for 2015 was presented.  The reason was that the audit of the school’s operations was not finished, and the Association’s auditor required it to be available before he could approve closing of the Association´s books.  He issued his report on June 27th, also included.

Stockholm  2016-07-20

For the board of the Kisumu Association

Erik Källström

Auditor’s report 2016

P&L 2015 budget 2016 rev

Årsmöteshandlingar 2016 samt kompletteringar enligt beslut på årsmötet

 

Här är årsmöteshandlingarna till föreningen Kisumus årsmöte 6 april 2016:

Verksamhetsberättelse 2015

Resultaträkning för 2015

Balansräkning för 2015

Valberedningens förslag till styrelse for Föreningen Kisumu

NYHETSBREV 74

Budget 2016

Förslag till stadgeändring enligt krav från Svensk Insamlingskontroll

Kompletteringar enligt beslut på årsmötet 2016

Reviderad budget och revisionsrapport
Vid föreningens årsmöte 2016-04-16 beslöts att styrelsen skulle pröva om de månatliga utbetalningarna till stiftelsen kunde ökas utöver de 50 000 kr per månad som anges i den redovisade budgeten för 2016.
Efter genomgång med stiftelsen har föreningens styrelse vid styrelsemötet 2016-06-07 därför beslutat om en reviderad budget för 2016. Föreningen avser betala ut 55 000 kr per månad motsvarande 660 000 kr för 2016. Under perioden januari t.o.m april har föreningen som en följd av beslut om extra bidrag redan betalt ut 250 000 kr, så totalt under 2016 så kommer 690 000 kr att betalas ut till stiftelsen.
De ökade utbetalningarna för 2016 bygger inte på att föreningen bedömer att intäkterna framgent nämnvärt kommer att öka, utan på att förenings kassa möjliggör en sådan tillfällig satsning. Stiftelsen har å sin sida förbundit sig att snarast påbörja besparingar i skolans verksamhet, i första hand på lunchen och intagningen av nya barn till förskoleklassen. Stiftelsen kommer under hösten att redovisa en periodiserad budget för 2017.
En reviderad budget för föreningen baserad på utbetalningar till stiftelsen på motsvarande 55 000 kr per månad bifogas. Utöver budgeten tillkommer utbetalningar som beslutats av styrelsen för speciella ändamål.
Vid årsmötet saknades revisionsberättelse för år 2015. Anledningen var att revisionen av skolans verksamhet inte var avslutad, och att föreningens revisor i sin tur krävde att den skulle finnas innan han kunde godkänna föreningens bokslut. Föreningens revisor har den 27:e juni lämnat sin rapport vilken också bifogas nedan.

Stockholm 2016-07-20

För styrelsen i Föreningen Kisumu

Erik Källström

Reviderad budget för 2016

2016-06-27 Revisionsrapport sid 1

2016-06-27 Revisionsrapport sid 2