Årsmöteshandlingar 2016 samt kompletteringar enligt beslut på årsmötet

 

Här är årsmöteshandlingarna till föreningen Kisumus årsmöte 6 april 2016:

Verksamhetsberättelse 2015

Resultaträkning för 2015

Balansräkning för 2015

Valberedningens förslag till styrelse for Föreningen Kisumu

NYHETSBREV 74

Budget 2016

Förslag till stadgeändring enligt krav från Svensk Insamlingskontroll

Kompletteringar enligt beslut på årsmötet 2016

Reviderad budget och revisionsrapport
Vid föreningens årsmöte 2016-04-16 beslöts att styrelsen skulle pröva om de månatliga utbetalningarna till stiftelsen kunde ökas utöver de 50 000 kr per månad som anges i den redovisade budgeten för 2016.
Efter genomgång med stiftelsen har föreningens styrelse vid styrelsemötet 2016-06-07 därför beslutat om en reviderad budget för 2016. Föreningen avser betala ut 55 000 kr per månad motsvarande 660 000 kr för 2016. Under perioden januari t.o.m april har föreningen som en följd av beslut om extra bidrag redan betalt ut 250 000 kr, så totalt under 2016 så kommer 690 000 kr att betalas ut till stiftelsen.
De ökade utbetalningarna för 2016 bygger inte på att föreningen bedömer att intäkterna framgent nämnvärt kommer att öka, utan på att förenings kassa möjliggör en sådan tillfällig satsning. Stiftelsen har å sin sida förbundit sig att snarast påbörja besparingar i skolans verksamhet, i första hand på lunchen och intagningen av nya barn till förskoleklassen. Stiftelsen kommer under hösten att redovisa en periodiserad budget för 2017.
En reviderad budget för föreningen baserad på utbetalningar till stiftelsen på motsvarande 55 000 kr per månad bifogas. Utöver budgeten tillkommer utbetalningar som beslutats av styrelsen för speciella ändamål.
Vid årsmötet saknades revisionsberättelse för år 2015. Anledningen var att revisionen av skolans verksamhet inte var avslutad, och att föreningens revisor i sin tur krävde att den skulle finnas innan han kunde godkänna föreningens bokslut. Föreningens revisor har den 27:e juni lämnat sin rapport vilken också bifogas nedan.

Stockholm 2016-07-20

För styrelsen i Föreningen Kisumu

Erik Källström

Reviderad budget för 2016

2016-06-27 Revisionsrapport sid 1

2016-06-27 Revisionsrapport sid 2